Światowe Porozumienie Polskich Patriotów
Email: swiatowe.porozumienie@gmail.com
Ameryka Północna – Ameryka Południowa – Australia – Azja – Europa – 04.09.2018

APEL
ŚWIATOWEGO POROZUMIENIA POLSKICH PATRIOTÓW*
O WŁĄCZENIE NASTĘPUJĄCYCH POSTULATÓW DO UCHWAŁ KOŃCOWYCH V ŚWIATOWEGO ZJAZDU POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY

Do organizatorów V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy:
– Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”
– Rada Polonii Świata

Do wiadomości:
– Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
– Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów
– Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu
– Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu
– Episkopat Polski
– Polskie media i politycy

Szanowni Państwo!

W związku z odbywającym się w Warszawie w dniach 20-23 września 2018 V Światowym Zjazdem Polonii i Polaków z Zagranicy my, niżej podpisani przedstawiciele powołanego w dniu 22 sierpnia 2018 Światowego Porozumienia Polskich Patriotów, przedkładamy oficjalnie niniejszy apel wraz z zawartymi w nim postulatami skierowanymi do władz Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności do Rządu, Sejmu i Senatu, wnioskując, aby apel ten, w niezmienionej formie, stał się jedną z uchwał końcowych Zjazdu.
Zawarte w apelu postulaty są podsumowaniem długiej debaty w kręgach polskich patriotów z całego świata. Wyrażają one zaniepokojenie i troskę obecnym stanem współpracy z władzami państwowymi. Symptomatycznym dla poziomu tej współpracy jest fakt niezaproszenia na V Światowy Zjazd – odbywający się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i 550 rocznicę powstania polskiego parlamentaryzmu – większości osób z niepodległościowej i patriotycznej części Polonii i Polaków z zagranicy, zainteresowanych uczestnictwem w Zjeździe.1. Współpraca
Postulujemy powołanie posiadającej wymagane uprawomocnienia decyzyjne i wykonawcze Rządowo-Parlamentarnej Grupy Roboczej d/s Zmian we Współdziałaniu ze środowiskami patriotycznej Polonii i Polaków z zagranicy. Oczekujemy od ww. Grupy Roboczej podjęcia do końca roku 2018 spotkań z przedstawicielami Światowego Porozumienia Polskich Patriotów, reprezentującego owe środowiska, mających na celu uzdrowienie współpracy z patriotycznymi Polakami mieszkającymi poza granicami Polski. Światowe Porozumienie Polskich Patriotów składa następujące postulaty do władz Rzeczypospolitej Polskiej:

2. Lustracja
Uchwalenie ustawy nakładającej obowiązek lustracji wszystkich osób wchodzących do zarządów organizacji oraz stowarzyszeń polonijnych na świecie (w tym Prezesów, Sekretarzy, Skarbników, a także Rewidentów, itp.), aby wyeliminować z nich działaczy w jakikolwiek sposób związanych z dawnym systemem komunistycznym. Obowiązek lustracyjny powinien być w szczególności nałożony na organizacje i stowarzyszenia polonijne, które są finansowane przez państwo polskie oraz organizacje w Polsce, które wspomagają Polonię.

3. Instytut d/s Polonii
Skonsolidowanie w jednym miejscu np. w utworzonym do tego celu Instytucie ds. Polonii lub alternatywnie Urzędzie ds. Polonii lub Biurze ds. Polonii wszystkich podmiotów państwowych zajmujących się współpracą, pomocą, promocją czy inną działalnością na rzecz Polonii i Polaków mieszkających na stałe poza granicami Polski. Konsolidacja ta jest naszym zdaniem niezbędna dla usprawnienia współpracy, procesu decyzyjnego oraz wdrażania podjętych decyzji w życie. Kompetencje oraz zakres działania tej skonsolidowanej instytucji powinny obejmować planowanie, koordynowanie oraz realizację postulatów 4-12.

4. Finansowanie Polonii i Polaków z zagranicy
Zastąpienie dotychczasowego, nietransparentnego i nepotycznego, sposobu finansowania ze środków budżetowych i pozabudżetowych projektów polonijnych, nowym i przejrzystym systemem, który będzie przyjazny dla środowisk dbających o polską rację stanu.

5. Polityka Historyczna
Opracowanie w ramach grupy roboczej planu współpracy między władzami RP, w szczególności MSZ-em, Ministerstwem Rozwoju, IPN-em i PISM-em, a Polonią i Polakami z zagranicy, w celu realizacji spójnej polityki historycznej oraz wsparcia władz RP w walce o dobre imię Rzeczypospolitej i narodu polskiego.

6. Edukacja Utworzenie grupy roboczej w celu wypracowania nowego, wydajnego systemu edukacji młodzieży polskiego pochodzenia dostosowanego do lokalnych potrzeb i możliwości Polaków w poszczególnych krajach.
Wdrożenie regulacji prawnych oraz systemu nadzoru gwarantującego, że dotowane przez Rzeczpospolitą szkolnictwo poza granicami kraju zawierać będzie w swoich programach rzetelne, całościowe aspekty historyczno-patriotyczne oraz zapewniającego patriotyczną postawę kadry nauczycielskiej i kierowniczej szkół.
Wprowadzenie szkoleń nauczycieli polonijnych w Polsce i zachęt motywacyjnych dla zagranicznych polskich szkół patriotycznych, będących przeciwwagą dla wszechobecnej w szkolnictwie zachodnim ideologii marksistowskiej.

7. Lobbying Jak najszybsze powołanie grupy roboczej opracowującej modele wsparcia przez Rzeczpospolitą Polską polskich instytutów/fundacji zajmujących się profesjonalnym lobbyingiem na rzecz Polski, w szczególności w krajach o strategicznym znaczeniu dla polskiej racji stanu.

8. Media
Wprowadzenie regulacji prawnych, ustanowienie budżetu oraz przyznanie minimum 1 godziny dziennie czasu antenowego w głównych mediach publicznych (TVP1, TVP Info, TVP Polonia, Polskie Radio, PR24) na programy redagowane, realizowane i produkowane przez Polaków mieszkających poza granicami Polski, w szczególności na audycje radiowe i telewizyjne.
Umożliwienie Polakom mieszkającym poza granicami Polski dostępu do mediów publicznych (TVP1, TVP Info, TVP Polonia, Polskie Radio, PR24). W tym celu apelujemy o umożliwienie spotkania z przedstawicielami poszczególnych mediów jak i reprezentantami Rady Mediów Narodowych.

9. Biznes Polonijny
Usprawnienie regulacji prawnych i podatkowych dla przedsiębiorstw polonijnych inwestujących w Polsce, i wsparcie promocji tychże przedsiębiorstw.

10. Dyplomacja Lepsze wykorzystanie potencjału Polonii poprzez stworzenie kontyngentów i nowej ścieżki rekrutacji do ambasad i konsulatów RP, w tym konsulatów honorowych, dla lokalnej, dobrze wykształconej oraz znającej miejscową specyfikę młodzieży polskiego pochodzenia (bez względu na to czy posiada ona podwójne obywatelstwo czy nie). Umożliwienie szkoleń tejże młodzieży w MSZ w Warszawie.

11. Problemy podatkowe
Rozwiązanie przez władze RP międzynarodowych problemów związanych z podwójnym opodatkowaniem polskich emerytów oraz pomoc w kwestiach socjalnych w poszczególnych państwach.

12. Problemy Mniejszości Polskiej
Domaganie się od partnerów RP realizowania zobowiązań powziętych na mocy międzynarodowych umów, szczególnie dotyczących przestrzegania praw polskich mniejszości narodowych w krajach będących sygnatariuszami tych umów.

13. Dyskryminacja patriotycznej Polonii i Polaków zagranicą
Wyrażamy stanowczy protest przeciwko dyskryminowaniu środowisk patriotycznej Polonii przy oficjalnych kontaktach z przedstawicielami władz państwowych oraz przy organizacji jakichkolwiek zjazdów, konferencji, sympozjów czy spotkań dotyczących Polonii. To właśnie nasze patriotyczno-niepodległościowe środowiska, skupione w małych grupach czy stowarzyszeniach, działające od lat poza granicami kraju na rzecz polskiej racji stanu, bez jakiegokolwiek wsparcia przyczyniły się w 2015 wraz z patriotyczną częścią społeczeństwa polskiego w kraju, do zdobycia władzy przez obecny rząd. Stanowiły one również – i stanowić będą w przyszłości – rdzeń wielomilionowej rzeszy Polaków działających na całym świecie na rzecz rozwoju silnej i niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

Sygnatariusze apelu:

1. Waldemar Biniecki, były Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Oddziału Wisconsin, publicysta, USA
2. Marek Błażejak, Polish Media Issues, Hamburg, Niemcy
3. Marek Bober, politolog, dziennikarz Radio Chicago, USA
4. Jerzy A. Bogdziewicz, Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Oddziału Wschodniej Florydy, USA
5. Waldemar i Renata Borowscy, NiepoprawneRadio.pl, Hamburg, Niemcy
6. Ks. mgr. Tadeusz Cichoń, członek Porozumienia Patriotyczno-Chrześcijańskiego, Austria
7. Maria Dziedzic-Koc, zastępca przewodniczącego Rady Integracyjnej miasta Essen (Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy), członek Klubu Gazety Polskiej i Polskiej Listy Wyborczej w Essen, Niemcy
8. Adam Gajkowski, Prezes Stowarzyszenia Nasza Polonia, Australia
9. Monika Gąsiorowska, Honorowy Prezes Stowarzyszenia Polskiego, Genewa, Szwajcaria
10. Tadeusz Gieysztor, wiceprezes Federacji Polonii Francuskiej, prezes Stowarzyszenia “Szkoła Polska w Paryżu”, pianista Opery Paryskiej, Paryż, Francja
11. Walter Wiesław Gołębiewski, Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią, Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Oddziału Zachodniej Florydy, Wiceprezes do spraw polskich Koalicji Polonii Amerykańskiej, publicysta i autor książek, New Port Richey, Floryda, USA
12. Tadeusz-Albert Grzesiak, honorowy prezes Kongresu Polonii Francuskiej, Rochefort, Francja
13. Hanna Humair, Prezes Klubu Gazety Polskiej, Genewa, Szwajcaria
14. Piotr Wiesław Jakubiak, były działacz Solidarności, więzień stanu wojennego, Ottawa, Kanada
15. Chris Jeżewski, Deputy Head of Polish Media Issues, Stroud, Wielka Brytania
16. Agata Kalinowska-Bouvy, Prezes Vox Pelegrina, Mareil-sur-Mauldre, Francja, członek Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu i Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie
17. Jacek Karwowski, Prezes Fundacji Dobrego Imienia Polski i Polaków w Chicago, Klub Gazety Polskiej Chicago, USA
18. Danuta Knapp, wiceprzewodnicząca Klubu Gazety Polskiej w Sztokholmie oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (jedna z najstarszych organizacji polonijnych w Szwecji), członek Kongresu Polskiego w Szwecji, Sztokholm, Szwecja
19. Jan Kobylański, Prezes USOPAŁ (Unia Stowarzyszeń i Organizacji Polonijnych w Ameryce Łacińskiej), Montevideo, Urugwaj
20. Yvonne Kowalczewski, Polish Media Issues, Boston, USA
21. Bogdan Kowalczyk, Polonia Eggendorf, Austria (członek Porozumienia Patriotyczno-Chrześcijańskiego), Austria
22. Lech Krawczyk, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół Polski 1896 w Austriii” (członek Porozumienia Patriotyczno-Chrześcijańskiego), Austria
23. Marzena Krawczyk, Polski Klub Imienia Romana Dmowskiego (członek Porozumienia Patriotyczno-Chrześcijańskiego), Austria
24. Elżbieta Kujbida, Redaktor Naczelny TVNiezaleznaPolonia Limited, Ottawa, Kanada
25. Wacław Kujbida, Dyrektor TVNiezależnaPolonia Limited, Ottawa, Kanada
26. Andrzej Kumor, redaktor naczelny tygodnika Goniec oraz GoniecTV (kanał na YouTube), Toronto, Kanada
27. Piotr Leśniak, inżynier, Chór „Gaudete” (członek Porozumienia Patriotyczno-Chrześcijańskiego), Austria
28. Edmund Lewandowski, członek zarządu Coalition of Polish Americans, były wieloletni prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na Północną Kalifornię, obecny Dyrektor Krajowy Kongresu Polonii Amerykańskiej, założyciel portalu polonijnego PoloniaSF.org
29. Wiesław Lipiński, inżynier, Chór „Gaudete”, (członek Porozumienia Patriotyczno-Chrześcijańskiego), Austria
30. Zenon Łupina, Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Brukseli, Prezes Centrum Polskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego, Dyrektor Instytutu Myśli Schumana, Bruksela, Belgia
31. Wojciech Mazur, Wiceprzewodniczący Komitetu Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych, Jersey City, New Jersey, USA, biznesmen i uhonorowany oznaczeniami państwowymi działacz opozycji antykomunistycznej w czasie stanu wojennego
32. Andrzej Michalski, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (członek Porozumienia Patriotyczno-Chrześcijańskiego), Wiedeń, Austria
33. Mira Modelska-Creech, doktor historii, członek Klubu Gazety Polskiej Paryż Notre-Dame, członek Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (APAJTE), Paryż, Francja, Prezes Stowarzyszenia Wars i Sawa (działania w celu upamiętnienia ofiar Waffen-SS Konzentrationslager Warschau)
34. Sergiusz Wiktor Nolle, prezes Polonia Wiener Neustadt (członek Porozumienia Patriotyczno-Chrześcijańskiego), Wiedeń, Austria
35. Czesław Piasta, redaktor naczelny Komunikatów Ottawskich, Ottawa, Kanada
36. Krystyn Piętka, działacz polonijny, Klub Gazety Polskiej, Montreal, Kanada
37. Jakub Przedzienkowski, Head of Polish Media Issues, USA
38. Piotr Radowski, inżynier, Polsko-Austriacki Klub Sierpień ’80 (członek Porozumienia Patriotyczno-Chrześcijańskiego), Wiedeń, Austria
39. Renata Rejniak, NiepoprawneRadio.pl, Hamburg, Niemcy
40. Witold Rosowski, Prezes Polish Heritage Council of North Amercia, Inc., Polonijny Teatr Telewizji, reżyser, producent, Nowy Jork, USA
41. Jerzy W. Rozalski, Radio Polskie Rozmaitości, Detroit, Michigan, USA
42. Lidia Sokołowska-Cybart, Canadian Polish Parents Council, Polonia Institute, Ruch Kontroli Wyborów, Toronto, Kanada
43. Janusz Sporek, Przewodniczący Komitetu Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych, w Jersey City, New Jersey, promotor polskiej muzyki, dyrygent i pedagog, Dyrygent Generalny Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce, dziennikarz, Nowy Jork, USA
44. Ewa Stasinowska, Przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej w Amsterdamie, Holandia
45. David Staszkiewicz, Przewodniczący Wiedeńskiej Inicjatywy Narodowej (członek Porozumienia Patriotyczno-Chrześcijańskiego), Wiedeń, Austria
46. Maria Szonert-Binienda, Prezes, Libra Institute, Inc, USA
47. Barbara Świerczek, Przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej im. rtm. Witolda Pileckiego w Wiedniu (członek Porozumienia Patriotyczno-Chrześcijańskiego), Austria
48. Marek Wasag, Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Berlinie, Przewodniczący Niedzielnego Klubu Dyskusyjnego, Berlin, Niemcy
49. Grzegorz Waśniewski, Komendant Stowarzyszenia Józefa Piłsudskiego “Orzeł Strzelecki”, Guelph, Kanada
50. Barbara Wesołowska, członek Komitetu Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych , Greenwich, Connecticut, USA
51. Monika Wiench, psycholog, publicystka, Melbourne, Australia
52. Mirosława Woroniecki, Przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej Paryż Notre-Dame; członek Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (APAJTE), Paryż, Francja
53. Krystyna Zamorska, profesor, Literature, American Studies and World War Two history, członek Coalition of Polish Americans oraz PIASA, USA
54. Daniel M. Zamoyski, Press Contact, Polish Media Issues; and CEO, Proud2BePolish (P2BP), Bakewell, Derbyshire, England UK
55. Darek Zarzeczny, Sekretarz Generalny, Polish American Congress, Wisconsin, Chicago/Milwaukee, USA
56. Justyna Zuń-Dalloul, dziennikarz, tłumacz, liderka Polaków w Wenezueli (Stowarzyszenie Polaków w Wenezueli/Hermandad Polaca en Venezuela)
57. Artur Zysk, Polish Media Issues, Londyn, Wielka Brytania

* Światowe Porozumienie Polskich Patriotów reprezentuje środowiska patriotycznych Polaków, zamieszkałych poza granicami kraju i nie jest związane z żadną partią ani z żadnym środowiskiem politycznym w Polsce. Porozumienie opiera się na wartościach chrześcijańskich i kanonie “Bóg Honor i Ojczyzna”, pozostaje jednak otwarte dla ludzi innych wyznań i osób niewierzących.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Polacy z całego świata łączą się pod hasłem „Bóg, Honor i Ojczyzna”

Stowarzyszenia polonijne z całego świata powołują do życia nową, międzynarodową inicjatywę walczącą pod hasłem „Bóg, Honor i Ojczyzna” o należne im miejsce w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym w Polsce oraz w krajach ich zamieszkania.
W dniu 22 sierpnia 2018 powołane zostało pod roboczą nazwą Światowe Porozumienie Polskich Patriotów ugrupowanie, które reprezentuje środowiska patriotycznych Polaków, zamieszkałych poza granicami kraju. Porozumienie nie jest związane z żadną partią, ani środowiskiem politycznym oraz opiera się na wartościach chrześcijańskich i kanonie “Bóg, Honor i Ojczyzna”. Pozostaje ono jednak otwarte dla ludzi innych wyznań i osób niewierzących. Celem inicjatywy jest lepsze wykorzystanie potencjału Polonii dla dobra Polski i wspieranie propolskich i prochrześcijańskich działań rządu za granicą.
Porozumienie zamierza reprezentować interesy należących do niego organizacji, aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym w Polsce, ułatwiać transfer wiedzy i doświadczeń polonijnych oraz wspierać polski rząd w walce o polską rację stanu na arenie międzynarodowej.
Porozumienie wyraża aprobatę dla działań polskiego rządu takich jak wzmocnienie polityki prospołecznej, dbałość o silny wzrost gospodarczy czy zdynamizowanie współpracy w ramach grupy wyszehradzkiej oraz Międzymorza. Inicjatorzy nowej grupy polonijnej wyrażają jednocześnie rozczarowanie w związku z ciągle bardzo słabym wykorzystaniem potencjału Polonii dla dobra państwa polskiego.
Członkowie nowo powstałej grupy wskazują też na konieczność wspólnego przeciwdziałania coraz silniejszemu nurtowi ideologii marksistowskiej zalewającej niemal wszystkie sfery życia i liczą w tym zakresie na polski rząd. Podkreślają oni jednak, że współpraca z władzami w kraju nie będzie wydajna bez usunięcia stojących na drodze do jej rozwoju przeszkód. Wśród trudności podawanych przez Porozumienie są takie jak: brak lustracji działaczy polonijnych, finansowanie przez polskie władze działalności niezgodnej z polską racja stanu przy jednoczesnym braku wsparcia dla grup walczących o dobre imię naszej Ojczyzny czy lobbujących na rzecz Polski, nieegzekwowanie przez kolejne polskie rządy bilateralnych umów międzypaństwowych chroniących praw Polaków mieszkających za granicą, brak wykorzystania potencjału Polonii w polskiej dyplomacji, brak reprezentacji Polonii w Sejmie i Senacie, nieefektywny system wspierania nauczania języka polskiego i niedobory w patriotycznym szkoleniu polonijnej kadry nauczycielskiej, rozproszenie państwowych podmiotów współpracujących z Polonią, izolowanie środowisk polonijnych od dostępu do mediów publicznych czy brak solidnego wsparcia dla propolskich i prochrześcijańskich mediów za granicą.
Marek Błażejak, członek grupy polonijnej Polish Media Issues i jeden z inicjatorów Porozumienia powiedział: „Z okazji 100-lecia wywalczenia przez Polskę niepodległości spora grupa Polaków mieszkających za granicą podjęła się trudnego zadania zaktywizowania potencjału Polonii, usprawnienia mocno kulejącej współpracy z rządem w Warszawie jak i wzmocnienia roli Polaków z zagranicy w kształtowaniu współczesnej Polski. Czy to się uda, zależy od determinacji organizacji tworzących Porozumienie oraz umiejętności zawierania mądrych kompromisów”. Ks. Stanisław Jeż, wspierający Porozumienie Rektor Senior Polskiej Misji Katolickiej we Francji podkreślił, że „polscy chrześcijanie jako nosiciele wartości chrześcijańskich mają szczególną rolę do odegrania nie tylko w Polsce ale w świecie współczesnym”. Ks. Jeż dodał również, że szkoły przyparafialne odgrywają nieocenioną rolę w kultywowaniu polskości i patriotyzmu.
Nowa inicjatywa polonijna, która przyjęła tymczasową nazwę Światowe Porozumienie Patriotycznych Polaków będzie walczyć zarówno o swoje interesy w Warszawie jak i ma nadzieję na połączenie sił z polskimi władzami, aby walczyć o interesy Polski na arenie międzynarodowej. Porozumienie zaprasza do współpracy wszystkie organizacje polonijne z całego świata, którym bliska jest dewiza “Bóg, Honor i Ojczyzna”.
Czytaj też apel Światowego Porozumienia Polskich Patriotów o włączenie następujących postulatów do uchwał końcowych V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.

Kontakt:

Waldemar Biniecki, USA
waldek@binieckiconsulting.com
Walter Wiesław Gołębiewski, USA
wgoleb@aol.com
Wacław Kujbida, Kanada
TVNiezaleznaPolonia@gmail.com
Marek Wasag,